Skitour_Elbrus

Skitouren im Kaukasus; Skitour von Norden Elbrus, Terskol. Russia