Tanzania, Serengeti, Mount Meru

Treking und Safari Mount Meru, Masai, Kilimanjaro